გარანტია

1. LESCOLTON პროდუქციის საგარანტიო პერიოდი იწყება შეძენისთანავე.

2. გარანტია არ მოქმედებს თუ მიყენებული ზიანი არის შემდეგი ფაქტორებით გამოწვეული :

უნებართვო დემონტაჟი, მოდიფიკაციები ან თვითრემონტი.

3. საგარანტიო პერიოდში LESCOLTON პროდუქტი შეიძლება იყოს

შეკეთებული ჩვენი კომპანიის მიერ დანიშნულ ადგილებში.

LESCOLTON პროდუქციის საგარანტიო მომსახურება მოქმედებს შეძენის დღიდან 12 თვის განმავლობაში; შეძენის დღიდან 7 დღის განმავლობაში ქარხნული წუნის აღმოჩენის შემთხვევაში ექვემდებარება შეცვლას, დანარჩენი პერიოდი შეკეთებას.

ამასთან, საგარანტიო პერიოდში, პროდუქტი არ ექვემდებარება გარანტიას შემდეგი პუნტების შემთხვევაში:

* პროდუქტის დაზიანება არასათანადო მუშაობის გამო, რომელიც არ შეესაბამება

მომხმარებლის სახელმძღვანელოს;

* პროდუქტის დაზიანება, რომელიც გამოწვეულია არასასურველი აქსესუარის ნაწილებით, როგორიცაა დამტენები;

* პროდუქტის დაზიანება არაადეკვატური სამუშაო გარემოს შედეგად

როგორიცაა მაღალი ტემპერატურა, კოროზია და ა.შ.

* პროდუქტის დაზიანება გარეგანი ძალების გამო, როგორიცაა დაცემა, დარტყმა და ა.შ.

* ბუნებრივი კატასტროფებით გამოწვეული პროდუქტის დაზიანებები ან ფორსმაჟორის დრო, როგორიცაა ხანძარი, წყალდიდობა, მიწისძვრა და ა.შ.

* პროდუქტის შეძენის დამადასტურებელი მტკიცებულების გარეშე, როგორიცა საგარანტიო ბარათი.

* პროდუქტის ან ნაწილების სხვა დაზიანება ავარიების ან არასათანადო მოხმარების გამო.